WITWASPREVENTIEWETGEVING VAN 18/09/2017


Afhankelijk van de aard van de diensten die Advocatenkantoor Abbeloos aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat de wetgeving en baliereglementering inzake anti witwas- en antiterrorismefinanciering strikt moet nageleefd worden. In dergelijk geval, is Advocatenkantoor Abbeloos voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de cliënt. In dat kader is Advocatenkantoor Abbeloos verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 5 jaar. Advocatenkantoor Abbeloos kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om Advocatenkantoor Abbeloos te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door Advocatenkantoor Abbeloos gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal Advocatenkantoor Abbeloos de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien de advocaat reeds voorlopig heeft opgetreden, zal de advocaat elke verdere tussenkomst moet beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de Advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De Advocaat is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.