ALGEMENE VOORWAARDERN


De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door het Advocatenkantoor van Dominique Abbeloos :

1/ Het beroep van de advocaat is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis ; zo ook kan het kantoor enkel verbonden zijn t.a.v. de cliënt voor een middelenverbintenis.

2/ De cliënten moeten steeds alle nodige, beschikbare en gevraagde informatie ter beschikking stellen aan de advocaten. De cliënten staan in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens aan de advocaat.

3/ Indien de cliënt zijn, voor de behandeling van de zaak noodzakelijke medewerking niet verleent, kan de advocaat beslissen om geen werkzaamheden meer uit te voeren of de prestaties tijdelijk op te schorten. Dit is tevens van toepassing bij niet-betaling van de gevraagde provisies of ereloonstaten. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor de schade die hieruit eventueel voortvloeit.

4/ Alle provisienota’s en ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend worden aan de intrestvoet conform de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand dd. 02/08/2002, alsook een vergoeding wegens laattijdige betaling van 10% met een minimum van 250,00 euro.

5/ Enkel de Rechtbanken te Gent en het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Gent zijn bevoegd om te oordelen over gerezen geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.

6/ De advocaat heeft steeds het recht om zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden te laten bijstaan door medewerkers.

7/De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat bepaald is door de via de Orde van Vlaamse Balies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8/ Indien de opdracht tot de verdediging van de belangen door meerdere personen wordt gegeven aan de advocaat, dat zijn de cliënten hoofdelijk en solidair gehouden voor hun verbintenissen t.a.v. de advocaat.

9/ Voor de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving en de Witwaspreventiewetgeving wordt verwezen naar de website www.advodab.be (onderdeel PRIVACY en WITWASPREVENTIE)