ALGEMENE VOORWAARDERN


De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door het Advocatenkantoor van Dominique Abbeloos :

1/ Het beroep van de advocaat is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis ; zo ook kan het kantoor enkel verbonden zijn t.a.v. de cliënt voor een middelenverbintenis.

2/ De cliënten moeten steeds alle nodige, beschikbare en gevraagde informatie ter beschikking stellen aan de advocaten. De cliënten staan in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens aan de advocaat.

3/ Indien de cliënt zijn, voor de behandeling van de zaak noodzakelijke medewerking niet verleent, kan de advocaat beslissen om geen werkzaamheden meer uit te voeren of de prestaties tijdelijk op te schorten. Dit is tevens van toepassing bij niet-betaling van de gevraagde provisies of ereloonstaten. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor de schade die hieruit eventueel voortvloeit.

4/ Alle provisienota’s en ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend worden aan de intrestvoet conform de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand dd. 02/08/2002, alsook een vergoeding wegens laattijdige betaling van 10% met een minimum van 250,00 euro.
Indien de cliënt een "consument" is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na verzending. Gebeurt dit niet, dan zal een eerste kosteloze herinnering aan de cliënt worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met (Wet 04 mei 2023): 1. een verwijlintrest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde intrestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument; 2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan: • Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro; • Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro; • Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

5/ Enkel de Rechtbanken te Gent en het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Gent zijn bevoegd om te oordelen over gerezen geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.

6/ De advocaat heeft steeds het recht om zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden te laten bijstaan door medewerkers.

7/De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat bepaald is door de via de Orde van Vlaamse Balies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8/ Indien de opdracht tot de verdediging van de belangen door meerdere personen wordt gegeven aan de advocaat, dat zijn de cliënten hoofdelijk en solidair gehouden voor hun verbintenissen t.a.v. de advocaat.

9/ Voor de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving en de Witwaspreventiewetgeving wordt verwezen naar de website www.advodab.be (onderdeel PRIVACY en WITWASPREVENTIE)