ALGEMENE VOORWAARDERN


deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van het Advocatenkantoor Abbeloos

het beroep van de advocaat is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis
cliënten moeten steeds alle nodige, beschikbare en gevraagde informatie ter beschikking stellen aan de advocaten waarbij de cliënten instaan voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

Indien de cliënt zijn, voor de behandeling van de zaak noodzakelijke medewerking niet verleent, kan de advocaat beslissen om geen werkzaamheden meer uit te voeren of de prestaties tijdelijk op te schorten, hetgeen ook van toepassing is bij niet-betaling van de gevraagde provisies of ereloonstaten. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor de schade die hieruit eventueel voortvloeit.

Alle provisienota’s en ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend worden aan het wettelijk tarief, alsook een vergoeding wegens laattijdige betaling van 10% met een minimum van 250,00 euro.

De advocaat heeft steeds het recht om zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden te laten bijstaan door medewerkers.

De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat bepaald is door de via de Orde van Vlaamse Balies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Enkel de Rechtbanken te Gent en het Vredegerecht van het tweede kanton te Gent zijn bevoegd om te oordelen over gerezen geschillen.
Het Belgisch recht is van toepassing.